Szociális tűzifa igényelhető!

cimerTájékoztatás szociális tűzifa igénylésének lehetőségéről

 

Tájékoztatjuk a szigetszentmártoni lakosokat, hogy önkormányzatunk idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő igénylésére a Belügyminiszter által kiírt pályázat keretében támogatott összmennyiség – 94 m3 – erejéig.

Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, aki a  szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló  16/2020. (XI.26.) Önkormányzati rendelet 8.§-ban foglalt feltételeknek megfelel és lakásának fűtését fa tüzelésre alkalmas tüzelő berendezéssel biztosítja.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft),

b) egyedül élő vagy egyedülálló igénylő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft).

 

Az elbírálás során előnyt élvez, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási támogatásban részesülők);

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. december 12. napján  1200-ig.

( A határidő jogvesztő, tehát az ezután érkező kérelmeket a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.)

 

A támogatás iránti kérelmet a települési támogatásra vonatkozó formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A kérelem ide kattintva is letölthető (pdf).

 

        

 

                                                         Szigetszentmárton Község Önkormányzata