Ráckevei úti házszámok határozata

cimer

Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

2318. Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

Tel.: 06-24-456-325, fax.:24-456-312

e-mail: jegyzo[at]szigetszentmarton[dot]hu

 

Szigetszentmárton Önkormányzatának

Jegyzője

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

 

Ügyiratszám: 2147-2/2021                                                    Tárgy: Házszám megállapítás

Ügyintéző: Barcsa Erzsébet                                                    Szigetszentmárton belterület

Ráckevei úti ingatlanok

 

 

HATÁROZAT

 

A 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei úti lévő ingatlanok házszámát a mellékletben szereplő táblázat szerint határozom meg.

 

Amennyiben az ingatlanokon épület található, a házszámot jelző táblát az utcáról jól látható módon kell az ingatlan utcafronti kerítésére vagy a ház falára kihelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

 

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy lakcímkártya igénylését vagy lakcímkártya cseréjét bármelyik járási hivatalban vagy a járási ügysegédnél kezdeményezhetik, továbbá a lakcímet szükséges jelezni a közszolgáltatók és egyéb szolgáltatók felé. A lakcímkártya igénylése és cseréje illetékmentes.

 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1052 Budapest, Városház utca 7.) címzett, de hatóságomnál benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában a fellebbezésen kell leróni.

 

INDOKLÁS

 

Hatóságom, mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR) 22. § (1) bekezdése alapján végzi az illetékességi területén található, „felülvizsgálandó” megjelöléssel ellátott címek felülvizsgálatát, és szükség esetén lefolytatja a címkezelést az érintett ingatlanok vonatkozásában.

 

A KCR 2. § (1) bekezdése alapján „a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden

a) beépítésre szánt területen fekvő telek;

b) beépítésre szánt területen fekvő telken

ba) létesített épület,

bb) létesített épületen belül található lakás,

bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;

c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon

ca) épületet létesítettek,

cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince];

d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince;

e)  olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,

f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál”.

 

Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.

 

A házszám meglétét Hivatalom ellenőrizni fogja.

A házszám elhelyezésének határideje: 2021.08.31.

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

A KCR 8. § (5) bekezdése alapján a címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más, helyben szokásos módon közzéteszi, úgy, hogy az legalább a kifüggesztésétől vagy közzétételétől számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen. Fentiek alapján gondoskodtam a határozat közzétételéről.

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, így annak viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét a KCR 4. § (1) bekezdése, illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

Határozatom fenti jogszabályok mellett az Ákr. 80. § (1) bekezdésében, valamint a 81. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A határozattal szembeni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdése biztosítja, melyről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A fellebbezés elbírálására a személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pontja alapján jogosult. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

 

Kelt.: S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2021. május 13.

 

Dr. Cseh Balázs

jegyző

 

Ráckevei út számozása:

 

Közterület megnevezése

helyrajzi szám

Régi házszám

megállapított új házszám

Ráckevei út

56

1.

1.

Ráckevei út

106

2.

2.

Ráckevei út

57/4

3.

3.

Ráckevei út

105

4.

4.

Ráckevei út

57/5

5.

5.

Ráckevei út

104

6.

6.

Ráckevei út

59/1

7.

7.

Ráckevei út

103

6-1 hrsz.

8.

Ráckevei út

60/1

9.

9.

Ráckevei út

61

61 hrsz.

9/A.

Ráckevei út

102

8.

10.

Ráckevei út

69

11.

11.

Ráckevei út

70/4

13-2 és

70/4 hrsz.

11/A.

Ráckevei út

101

10.

12.

Ráckevei út

70/3

13.

13.

Ráckevei út

100

100 hrsz. és

10/A

14.

Ráckevei út

70/5

13/C és

70/5 hrsz

15.

 

 

Közterület megnevezése

helyrajzi szám

Régi házszám

megállapított új házszám

Ráckevei út

99

12.

16.

Ráckevei út

74

13/B és

74 hrsz.

17.

Ráckevei út

98

14.

18.

Ráckevei út

75

13/A. és

75 hrsz

19.

Ráckevei út

97

16.

20.

Ráckevei út

76/1

15.

21.

Ráckevei út

96

18.

22.

Ráckevei út

77

17.

23.

Ráckevei út

95

95 hrsz.

24.

Ráckevei út

80

19.

25.

Ráckevei út

94

20.

26.

Ráckevei út

81

21.

27.

Ráckevei út

93/1

22.

28.

Ráckevei út

83

23.

29.

Ráckevei út

92

24.

30.

Ráckevei út

84

25.

31.

Ráckevei út

91

26.

32.

 

 

 

 

Közterület megnevezése

helyrajzi szám

Régi házszám

megállapított új házszám

Ráckevei út

85

27.

33.

Ráckevei út

90

26-1hrsz.

34.

Ráckevei út

86/2

86/2 hrsz.

35.

Ráckevei út

89

28.

36.

Ráckevei út

88

30.

38.

Ráckevei út

2301

2301hrsz.

40.

Ráckevei út

2302

2302 hrsz.

42.

Ráckevei út

2303

2303 hrsz.

44.

Ráckevei út

2304

2304 hrsz.

46.