Polgármesteri Hivatal Alapító okirata 

Szigetszentmárton Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján, az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott munkaszervezete részére az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki: 

1./ A költségvetési szerv neve: Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala

(a továbbiakban: költségvetési szerv).

1.2./ A költségvetési szerv rövid neve: Polgármesteri Hivatal 

2./ A költségvetési szerv székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u.10.
 • A szerv PIR azonosítója: 393254000
3./ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály(határozat(ok)/:
 • A költségvetési szerv 1990.09.30. napjával történő létrehozásáról a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény rendelkezett. 
4./ A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
 • Szigetszentmárton Nagyközségi Közös Tanács VB Szakigazgatási Szerve - 2318 Szigetszentmárton, Marx K. u. 10. 
5./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
 • Önkormányzati igazgatás 
6./ A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő-, és vállalkozási tevékenysége: 

6.1./ A költségvetési szerv az alábbi alaptevékenységet végzi el (2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint): 

 • Ellátandó alaptevékenységek: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.
 • Az alapított költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által kiadott Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Rendje szerinti besorolás (a TEÁOR), illetve a szakfeladat rend besorolás szerint: 

6.1.1./ A költségvetési szerv alap tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, 2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint): 

 • TEÁOR szerint KSH szakfeladat rend szerint
 • Száma Neve Száma Neve
 • 36.00 Ivóvíz,ellátás, kezelés 360000 Víztermelés, kezelés, ellátás
 • 37.00 Szennyvízgyűjtése, kezelése 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

38.11 Nem veszélyes hulladék 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, (ömlesztett) gyűjtése szállítása, átrakása 

42.11 Út, autópálya építése 421100 Út, autópálya építése 

42.20 Folyadék szállítása 422100 Foly.száll.szolg.közmű építése,felújítása 

52.21 Szárazföldi szállítás kieg. 522110 Közutak,hídak,alagutak fenntartása, szolgáltatás üzemeltetés 

56.29 Egyéb vendéglátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

68.20 Saját, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

84.11 Általános közigazgatás 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841127 Települési kisebbségi önkorm.ig.tev.

841129 Önkormányzat pénzügyi igazgatási feladatai

841133 Adó-, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése

841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választá-sokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

84.14 Önkormányzati 841401 Önkorm.közbeszerzési szolgáltatás,tevékenység eljár.lebony.összefüggő szolg.

841402 Közvilágítás

841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

84.19 Ktgvetési pénzellátás 841901 Önkormányzatok valamint többcélú technikai szakfeladata kistérségi társulások elszámolása

841906 Finanszírozási műveletek

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 

84.21 Külügyek 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

84.24 Közbiztonság, közrend,

842421 Közterület-felügyelet ellátása államhatár védelme 

84.25 Tűz-, polgári és 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő katasztrófavédelem tevékenységek 

85.10 Iskolai előkészítés 851011 Óvodai nevelés, oktatás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851013 Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátása 

85.20 Alapfokú oktatás 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852013 Nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023 Nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

85.59 M.n.s. egyéb oktatás 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi otthoni nevelése

855913 Nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855916 Nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

86.21 Általános járóbeteg-ellátás 862101 Háziorvosi alapellátás

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 862301 Fogorvosi alapellátás 

86.90. Egyéb humán-egészségügyi 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

88.Önkormányzati 882111 Rendszeres szociális segély pénzbeli ellátások 882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 Óvodáztatási támogatás

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás 

88.22 Önkormányzati 882201 Adósságkezelési szolgáltatás természetbeni ellátások 882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés 

89.02 Generációs feladatok 890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések,programok, vmint támogatásuk 

89.03 Civil szféra támogatása 890301 Civil szervezetek működési támogatása

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

89.04 Közfoglalkoztatás 890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Közhasznú foglalkoztatás 890443 Közmunka (közfoglalkoztatás)

91.01 Könyvtári, levéltári 910123 Könyvtári szolgáltatások tevékenység 

91.04 Növény-, állatkert, 910422 Védett természeti területek és természeti természetvédelmi terület értékek megőrzése működése 

91.05 Közművelődési tevékenység 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502 Közművelődési tevékenységek és színterek működtetése 

93.11 Sportlétesítmény 931102 Sportlétesítmény működtetése és működtetése támogatása

931204 Iskolai,diáksport tevékenység és támogatása 

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 932911 Szabadidős park, fürdő- és szabadidős tevékenység strandszolgáltatás

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 

96.03 Temetkezés 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 

6.1.2./ A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, 2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint): 

 • TEÁOR szerint KSH szakfeladat rend szerint
 • Száma Neve Száma Neve

56.29 Egyéb vendéglátás 562917 Munkahelyi étkeztetés 

85.20 Alapfokú Oktatás 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban (külön megállapodás szerint)

852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban (külön megállapodás szerint) 

85.59 Egyéb oktatás 855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás 

6.1.3./ A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, 2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint): 

7./ A költségvetési szerv által ellátott tevékenységek forrásai:

 • a) normatív állami támogatás,
 • b) önkormányzati saját forrás,
 • c) pályázati úton elnyert támogatás,
 • d) az önkormányzat saját bevétele,
 • e) pénzbeni és tárgybani adományok,
 • f) államháztartáson belüli vagy kívüli átvett pénzeszköz. 
7.1./ A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége, ezek arányainak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: 

7.1.1. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet az alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás körébe tartozó szervezet, vagy természetes személy számára nem kötelezően, és nem haszonszerzés céljából végez.

A költségvetési szerv kisegítő tevékenységei az alábbiak:

A költségvetési szerv használatában, birtokában álló helyiségek (helyiség-csoport) kisegítő tevékenység ellátása céljából történő hasznosítása. 

7.1.2. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége folytatásából származó kiadása nem haladhatja meg a szerv tárgyévi intézményi költségvetése kiadási előirányzatának 10 %-át. 

7.2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

8./ A költségvetési szerv illetékességi területe: Szigetszentmárton közigazgatási területe.  

9.1./ A költségvetési szerv irányító szerv(einek) neve/székhelye:

9.1.1. A költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (a továbbiakban együtt: alapítói jogok):

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. 

9.1.2. A költségvetési szerv vezetőjének

a) kinevezése, felmentése, illetőleg fegyelmi felelősségre vonása: 

 • Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

b) a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: 

 • Szigetszentmárton Község polgármestere 

9.1.3. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása: 

9.1.4. A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-ellenőrzése:

 • Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9.1.5. A fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása:  

9.1.6. A költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése:

 • Szigetszentmárton Község polgármestere 

9.1.7. A jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása:

 • Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9.1.8. Egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

 • Szigetszentmárton Község polgármestere 

9.2./ Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve(ek) neve, székhelye:

 • Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. 

9.3./ Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: -- 

10./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

10.1./ A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 

10.2./ A közszolgáltató szerv fajtája: -- 

10.3./ A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

10.4./ A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy 

11./ A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési , megbízási, választási rendje:

 • A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
 • A jegyzőt az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (képviselő-testület) – köztisztviselői jogviszony keretein belül - nevezi ki, határozatlan időre.
 • A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. 

12./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok ) megjelölése:

 • A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszűntetésére elsődlegesen a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) a Ktv. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. 

13./ A költségvetési szerv vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el:

 • A költségvetési szerv szervezeti és működése rendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje határozza meg, melyet a jegyző készít el és a képviselő-testület hagy jóvá. 

14./ A jogi személyiségű szervezeti egység(einek) adatai: -- 

15./ Az Alapító és a fenntartó neve és címe:

 • Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. 

16./ A költségvetési szerv típusa: -- 

17./ A költségvetési szerv nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: nemzetiségi oktatás, testvérvárosi kapcsolat, nemzetiségi programok szervezése, lebonyolítása 

18./ A költségvetési szerv tagintézményei: -- 

19./ A költségvetési szerv telephelye(i), címe(i): -- 

20./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

20.1./ A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja, használatra átadja Szigetszentmárton Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Szigetszentmárton, Telkes u. 10. szám alatt lévő 12 hrsz.-ú, 1762 m2 területű ingatlant, a rajta álló épülettel, valamint az épületek berendezési tárgyaival, tartozékaival. 

20.2./ A szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékeit (adatait) Szigetszentmárton Község Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelete mellékletei, évente, folyamatosan rögzítik, és nyilván tartják. 

20.3./ A szerv ingó vagyonához tartoznak az adott szerv intézményi leltára szerint nyilvántartott eszközök, melyeket a szerv a feladata ellátásához szabadon felhasználhat. 

20.4./ A szerv székhely épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, így a szerv a székhely épületet nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 

20.5./ A szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatai ellátásához szabadon felhasználhatja, egyéb célú hasznosításhoz a fenntartó képviselő-testülete írásbeli hozzájárulása szükséges. 

21./ A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám:

 • OTP Bank Nyrt. Ráckevei fiókjánál vezetett 11742070-15393252-00000000 számlaszám. 

22./ A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga:

22.1./ A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület által mindenkori költségvetési rendeletében megállapított, részére jóváhagyott előirányzatok felett, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely ellátja az Önkormányzat által más költségvetési szervhez nem tartozó szakfeladatokkal kapcsolatos gazdálkodási tevékenységet és elvégzi a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodási feladatait. 

22.2./ A szerv az Ámr. 14. § (2) bekezdés d/ pontjában, valamint az Ámr. 14. § (3) bekezdés a/ pontjában meghatározott önálló gazdálkodási jogkörrel, önállóan működő költségvetési szerv, figyelemmel szakmai tevékenységének önállóságára, illetőleg jelentős költségvetési és vagyonhasználati igényének nagyságára, a gazdálkodási feladatok összetettségére – melyet célszerű gazdaságilag önállóan működtetni.

22.3./ A költségvetési szerv gazdálkodási felügyelete alatt álló, szakmailag önálló, önállóan működő költségvetési szervek:

 • Napköziotthonos Óvoda
 • Általános Iskola és KÖnyvtár
 • Művelődési Ház

22.4./ A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervek közötti együttműködés formáját, a két szerv képviselői által megkötött, és a Képviselő-testület által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a gazdálkodási jogosítványok gyakorlása ellenőrzésének rendjét (FEUVE) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata függelékében rögzített ellenőrzési nyomvonal határozza meg.

23./ A költségvetési szerv kör alakú körbélyegzőjének felirata:

 • A Polgármesteri Hivatalnál vezetett ún. bélyegző nyilvántartás alapján. 

Záradék: 

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a 2010. február 16-i ülésén a 14/2010. (II.16.) számú határozattal fogadta el. 

Szigetszentmárton, 2010. február 16. 
Lerner Henrik
polgármester

 

 

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

 • Telkes utca 10. 
 • Tel: 06-24/456-325,
 • Tel: 06-24-513-800
 • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu